Kürtler

Kürtler binlerce yıldır egemenlik altında ve renkten renge girmiş asimilasyona maruz oldukları halde nasıl oldu da varlıklarını koruyabildiler? Bugüne kadar ulusal özellikleri ile gelebildiler. Bunu ‘’Kürtlerin direnme azmine’’ ya da‘’özgürlük tutkularına’’ v.b. bağlamak belki ajitasyon değeri olan ama objektif dayanaktan…

Continue Reading

Hukuk ve Duygular

Hukuk duygularla ilgilenir mi? İlk elde cevap ‘ilgilenmez’ oluyor!. Hiç bir hukuk sistemi duyguları yargılama üzerine kurulamaz. Aynı şey düşünceler için degeçerli. Din ve ahlak bireyin oto kontrolünün bir parçası olarak bunlarla ilgilenir. Bireyin iç dünyası değil diğer insanlarla olan…

Continue Reading

Muhaceratta Kürt gençleri

Genel olarak yaklaşımımız Buradaki kürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğe bakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun ne olması gerektiği konusunda, net düşüncelere sahip olmaksızın genç kuşağın sorunlarını anlamak ve bu sorunlara…

Continue Reading

Kavramlar

Üç alternatif: Gericilik Tutuculuk İlericilik Bunların üçü de izafi kavramlar.Yani bir şeyin bunların hangisine uygun düşeceği, o şeyin ortaya çıktığı vevarlığını sürdürdüğü bütünün yapısına bağlıdır! Bütün ve parça kavramları da öyle! Onlarda çerçeve ile bellidir. Duygusallık: Aklın, gözlemlerin ve tecrübenin…

Continue Reading

Sebep – Sonuç

Sebep sonuç ilişkisinin doğru tespit edilmesi bilimde olduğu gibi politikada da başarılı olunabilmesinin ilk önkoşuludur. Birçok durumda başarısızlığın önemli bir faktörü bu ilişkinin doğru tespit edilmemesidir. Elbette doğru bir tespit yetmez ama bu şarttır. Örneğin iş-örgüt ilişkisini ele alalım. Önce…

Continue Reading

Klavye Sorunu

Bilgisayar sözü tartışmada esas olarak kişisel bilgisayarlar için kullanılıyor . Kullanım sözcüğü ise daha çok Masa başı yayıncılığı ile sınırlandırılıyor. Bu Kürtlerin bilgisayar ile olan ilişkisinin durumunu yansıtmakla birlikte durumu doğru yansıtmıyor. Ve bu önemlidir. Çünkü diğer endüstri el alanlarda…

Continue Reading

İslam

Kuranı anlamanın ön koşulları vardır. Bunlardan biri de inzalı sırasındaki atmosferin bir parçasını oluşturan Hıristiyanlığı tanımaktır. Örneğin ‘kulhuvallahu ehed’ süresini teselsülü (üçlemeyi) bilmeden anlamak olanaksızdır. ‘De ki: o bir olan Allah’tır. Doğmamış ve doğurmamıştır O samed olan Allah’tır. Ve hiç…

Continue Reading

Devrimci harekette acentecilik

Darbe sonrası ve öncesi ile ilgili neler söylenebilir? Çok şey söylenebilir. Ama ana halkalardan tutmak gerek. En temel gerçek nedir? Darbe, hareketleri bir istihdam fazlası ile karşı karşıya bıraktı. Bu hemen herkes için geçerli. Neden? Darbeden önce de aslında bu…

Continue Reading

İnsan

Olası bir dizi sorudan biri: İnsanın ‘doğal’ hali hangisidir? Bu ilk bakışta ‘anlamsız’gibi görünen soru sorulmaya değerdir! Herkes, doğal olmayan; kızgınlık, sükunet, sevinç, üzüntü, yorgunluk v.b. bir cok durumu yaşamıştır. Bazen bu ‘durum’ları ‘gerçeğimizin’ dışa vurumu olarak algılarız. Ve güçlük’te…

Continue Reading

Alternatif olmamız mümkün mü?

Düşünen insan bu eyleminde her şeyden önce araç olarak kavramları kullanır. Kullanılan aracın yapılan iş üzerindeki etkisinin ne olacağı sorunu ileriye bırakılarak, bu aracın kaçınılmaz olduğu varsayılabilir. Bu varsayım altında, yaptığı işe önem veren birinin ilk önem vermesi gereken şey…

Continue Reading

Gençlik

Gençler ne istiyor, ne bekliyoruz? Bu yeterince belli değil! Sadece buda değil, herkes bir şeyleristiyor. ‘Yani kendi aramızda da birlik yok. Baba bir şey istiyor, ana başka bir şey, kendi topluluğu bir (?) şey istiyor,bu toplum başka bir şey. Memleketteki…

Continue Reading

Yenilgi

Yenilgi ertesi gericilik dönemlerinin devrimci hareketlerde yol açtığı bazı olumsuz özelliklerden hep söz edilir. Bu konuda gerçekten işe yarar bir fikir, şu soruların sorulması ve cevaplandırılması ile oluşturulabilir. Bu genel sonuçlar bizde ne ölçüde ve ne gibi özel sonuçlarla birlikte…

Continue Reading

Ortadoğu

Darbe sonrası dışa açılma bir çok şeyle birlikte eskiden farkında olmadığımız sorunlara bir de bölgesel sorunları ekledi. Her zaman ve her şeyde olduğu gibibunun da üstüne yatmazsak, ufkumuz genişleyebilir. Ulusal dar görüşlülüğümüz aşılmalıdır. Ama üstüne yatarsak, zaten sağlam olmayan yapılanmamızı…

Continue Reading

Kurumlar

Kurumları çoğu zaman canlı organizmalara benzetilebilirler. Herhalde bunu gerektiren nedenlerde vardır. Bir canlı organizmada ilk göze çarpan özellik; onu oluşturan parçalarda sürekli bir değişme ve yenilenme olmasına karşın, organizmanın sistematik yapısını sürekli korumasıdır. Organizma unsurlarının değişme ve yer değiştirmesiyle değil…

Continue Reading

Öngörü

Öngörü hertürlü bilimsel çalışmanın temel ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Önce her türlü bilimsel çalışmanın amacı, öngörüde bulunmaktır. Bu öngörünün niye istendiği ayrı bir sorundur. Ama bir çalışmanın bilimsel olabilmesi yalnız durumun belirlenmesi ile gerçekleşebilir bir şey değildir. Bu öngörün…

Continue Reading

Mektup

Sevgili Nedim! Dolan 7, ayıma rağmen sonra bu ilk mektupta sana yine kayda değer bir şey yazamıyacağım. Bunun için de dağınık ve ayrıntı sayılabilecek şeylerle oyalanmak durumundayım. Söyleyecek ciddi sözü olmayan biri eğer susamıyorsa gevezelik yapmaya mahkumdur. Evel akşam Baksinin…

Continue Reading

Teori ile pratiğin birliği

Teori ile pratiğin birliği düşüncesi gerçekte açık bir düşüncemi dir? Herşeyden öncebu ifade durumdan duruma değişik anlamlarda kullanılıyor. Bizde bu çoğu zaman pratik politik faaliyet anlamında kullanıldı. Bazen de ispat metodu olarak. Ama bir o kadar ilginç alan da bilgi…

Continue Reading

Kisa notlar

Geçmiş, yaşanmış geçmiş üstünde konuşmaya değer midir? Eğer bir geleceği kurmak ve bunun için uygun yolları belirlemek amacı yoksa, geçmişin konuşulması kendini tatminden başka bir işe yaramayan ve bugünün reaksiyonları olmaktan öte bir anlam taşımayan bir davranış olur. Tarihin yaşanan…

Continue Reading

12 Eylül

12 Eylül darbesi tüm devrimci demokrat kurum, güç, kişiler gibi bizi de bir seçim yapmakla karşı karşıya bırakmıştır. Ya darbeye tavır alarak giderek artan ölçüde güçleşecek koşullara rağmen geçerli yöntemler, gerekli önlemler ve uygun düzenlemelerle mücadeleyi sürdürmeye çalışmak, ya da…

Continue Reading

Tıkanıklığı aşmak (1980)

Bir kaç yıldan beri uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeyde hızlı ve önemli değişiklikler olmaktadır.(1) Özellikle bölgesel gelişmeler oldukça önemli olaylara gebedir. Bu gelişmeler rastlantısal değil, birbirinden kopuk değil, zincirleme reaksiyonların birer halkasıdırlar.(2) Bölgede artan gerilim ve değişen güç dengeleri yeni…

Continue Reading

Teori ile Pratiğin Birliği

Teori ile pratiğin birliği düşüncesi gerçekte açık bir düşüncemi dir? Herşeyden önce bu ifade durumdan duruma değişik anlamlarda kullanılıyor. Bizde bu çoğu zaman pratik politik faaliyet anlamında kullanıldı. Bazen de ispat metodu olarak. Ama bir o kadar ilginç alan da…

Continue Reading

Direnmek ve Davranmak

Son 15 yıldabir kısır döngü yaşıyoruz. Daha davranmaya fırsat bulmadan yeniden direnmeye mecbur oluyoruz. Aslında bu durum ta başından beri böyle herhalde. 1922-23lerden sonra arada bir soluklanma dönemleri hariç durum hep bu oldu. Bu dönemler, 50-53, 60-65, 73-74 aralıkları idi…

Continue Reading